XI. ročník konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“ bude reagovat na výrazné změny, před kterými stojí české stavebnictví, jak v oblasti legislativy, tak v požadavcích na jejich užitné vlastnosti. Veřejné budovy a jejich regenerace jsou aktuálním diskutovaným tématem, neboť právě na ně je určena nemalá finanční dotace při dosažení cílových energetických parametrů. Z hlediska objemu alokovaných finančních prostředků dojde k významnému zvýšení počtu realizací. Od 1.1. 2016 vstupuje v platnost první termín výstavby veřejných budov s téměř nulovou spotřebou energie a to pro budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2. Výstavba „nulových budov“ povede nejenom k navrhování obvodových plášťů na hodnoty „U“ uplatňované u pasivních domů, ale současně povede i ke zvýšenému využívání netradičních zdrojů energií při provozu budov.

Stranou zájmu nezůstanou ani klasické bytové domy, rodinné domy, historické a památkově chráněné budovy, jejichž regenerace a dosažení optimálních provozních nákladů jsou odměnou pro vlastníky a uživatele těchto budov za vynaložené úsilí při přípravě a vlastním průběhu prací. Zefektivnění těchto činností při současném zvýšeném tlaku na jejich kvalitu bude průběžným motem konference.

V prosinci 2015 by mělo dojít k vyhlášení výzvy IROP 2015 ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Cílem je snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se 4 a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Celková alokace této výzvy by měla činit 623 mil. EUR. Na konferenci se očekávají aktuální informace o podrobnostech této výzvy, která bude pro vlastníky bytových domů jistě zajímavá.

Součástí programu bude i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek. Tak jak je obvyklé, součástí výstavních prostor konference bude i prezentace firem dodávajících materiály  a technologie vhodné k danému účelu.

Konference je letos připravována pod záštitou MPO ČR a MMR ČR, ve spolupráci s ČKAIT a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Státním fondem rozvoje bydlení, Státním fondem životního prostředí, Svazem zkušeben pro výstavbu, Cechu pro zateplování budov a dalšími významnými institucemi.

Tato akce je financována z prostředků státního rozpočtu ČR. Vstup na konferenci je podmíněn registrací, registrovaní návštěvníci neplatí vložné.

Více informací, včetně důležitých termínů a možností prezentace, získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovéhofondu.cz nebo u organizačního garanta p. Bezoušky na tel. +420 776 103 540.

Na shledání již po jedenácté v Hradci Králové se spolu s přípravným výborem těší

Ing. Petr Kučera,CSc., odborný garant konference

 

Newsletter


Spolupořadatelé

Mediální partneři