XII. ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov se koná v době, která si žádá mnohá zásadní řešení a to jak v oblasti společenské, tak technické. V oblasti technické je povzbuzující, že vývoj má daný směr a že požadavky na užitné vlastnosti a kvalitu jak nových tak regenerovaných objektů mají vzestupný charakter. Na tento trend musí reagovat jak výrobci stavebních materiálů, tak projektanti, bez jejichž invence a znalostí nemohou vzniknout díla, která budou splňovat požadavky jak legislativní, tak užitné i estetické. K seznámení se s novými trendy a to jak v oblasti závazných předpisů, dotačních titulů, tak i požadavků na užitné vlastnosti je určen XII. ročník konference, který se již tradičně bude konat v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.

  Program konference reaguje na podněty jak státní správy, tak výrobců, projektantů i realizátorů staveb. Pro vlastníky objektů a investory bude opět zřízeno v průběhu konference poradenské středisko, kde budou moci konzultovat své záměry a řešení s příslušnými specialisty.

    Součástí výstavních prostor konference bude i prezentace firem dodávajících materiály a technologie vhodné k daným účelům. Konference je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Státním fondem rozvoje bydlení a Státním fondem životního prostředí, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Cechem pro zateplování budov a dalšími významnými institucemi. Akce je hrazena z prostředků na úhradu nákladů vniklých dle § 320a zákoníku práce na sociální dialog v roce 2016.

Více informací, včetně důležitých termínů a možností prezentace, získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovehofondu.cz nebo u organizačního garanta p. Bezoušky na tel +420 776 103 540.

Na shledání již po dvanácté v Hradci Králové se spolu s přípravným výborem těší

Ing. Petr Kučera,CSc., odborný garant konference

 

Newsletter


Spolupořadatelé

Hlavní mediální
partneři

 

Mediální partneři