Program

úterý 21. 11. 2017

8:00 15:00 prezence účastníků
 
9:00   Zahájení konference, úvodní referát Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
 
    České stavebnictví Ing. Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra)
 
    Koncepce bytové politiky České republiky RNDr. Jiří Klíma (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru politiky bydlení)
 
    Očekávané změny v oblasti úspor energií Ing. Vladimír Sochor (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor)
    Obnova bytových domov v súvislostiach so sprísňovaním požiadaviek na energetickú hospodárnostť budov v SR Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)
 
    Regenerace bytového fondu s podporou SFRB JUDr. Ing. Eva Helclová (Státní fond rozvoje bydlení, ředitelka Fondu)
 
    Programy SFŽP ve vztahu k výstavbě a rekonstrukcím budov Mgr. Leo Steiner (Státní fond životního prostředí, ředitel sekce řízení Národních programů)
 
11:05 11:35 Přestávka  
 
    Synergické efekty při navrhování budov s téměr nulovou spotřebou energie Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., energetický expert)
 
    Výzkum vlivu materiálů použitých při výstavbě domů na jejich funkčnost, výsledné chování a zdravé vnitřní prostředí Ing. Petr Lorenc (Baumit spol. s r. o.)
 
    Vliv předmětů a vybavenosti v místnosti na její chladnutí po přerušení vytápění Doc. Ing. Řehánek Jaroslav, DrSc., Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D (Centrum stavebního inženýrství a. s.)
 
    Využití broušených akustických cihel Porotherm AKU Profi při rekonstrukci Ing. Robert Blecha (Wienerberger cihlářský průmysl a. s.)
    Terasy a balkóny se zárukou 12let Petr Obraz (BASF stavební hmoty Česká republika s. r. o.)
    Přínosy moderní rekonstrukce šikmé střechy Ing. Hynek Stančík, Ph.D (Tondach Česká Republika s. r. o.)
 
13:20 14:20 Oběd  
 
    Zkušenosti z praktického využití BIM při bytové výstavbě Ing. Vladimír Martínek, Lucie Martínková, (AED PROJECT, a. s.)
 
    Nové technické řešení pro zvukově izolační zděné stěny Ing. Pavel Heinrich (Heluz cihlářský průmysl v. o. s.)
 
    Užití ETICS z desek MW s nižší pevností v tahu Ing. Milan Machatka CSc. (Cech pro zateplování budov, z.s.)
 
    Hodnoty součinitele tepelné vodivosti izolačních materiálů (návrhové x reálné za vlhka) Ing. Karel Sedláček, Ph.D. (Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
 
    Změny v normě ČSN 73 2901 "Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) od 1. 10. 2017 Ing. Pavel Svoboda (CZB, z. s.)
 
    Základní předpoklady tvarové a statické stability ETICS Ing. Ladislav Valeš (Sdružení EPS ČR)
 
    Požadavky na zajištění dostatečného větrání ve školských zařízeních a způsoby jeho zabezpečení Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav Praha)
 
16:15 16:35 Přestávka  
 
    Vyhodnocení realizovaných systémů větrání s rekuperací tepla pro bytové domy. Ing. Martin Bažant (ATREA s. r. o.)
 
    Zdravé vnitřní prostředí v bytových domech-praktická zkušenost s přípravou projektu instalace nuceného větrání s rekuperací tepla pro bytové domy Robert Šafránek (STOPTERM s. r. o.)
 
    § 77 Zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho dopad na projektování v praxi z hlediska hluku Ing. Marcela Bosáčková (Asociace akustiky českého stavebnictví, z.s.)
 
    Bezbariérová přístupnost veřejných budov a staveb pro bydlení Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (VŠB-TU)
 
  17:40 ukončení prvního jednacího dne konference  
 
 20:00  01:00 Večerní diskusní setkání účastníků konference a přednášejících KC Aldis Hradec Králové

Středa 22. 11. 2017

9:00   Požární bezpečnost staveb - zásadní rozpory u předávání informací projektantům a dokladování staveb Ing. Pavel Rydlo (Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
 
    Požární bezpečnost zateplovacích systémů ETICS v ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D (Sdružení EPS ČR)
 
    Navrhování a provádění ETICS z hlediska požární bezpečnosti Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D (CZB, z. s.)
 
    Zateplování budov z hlediska požární bezpečnosti - standartní řešení nebo ekvivalentní úpravy Ing. Jaroslav Dufek, Ing. Jaroslav Kopečný (PAVUS a. s.)
 
    Pórobetonová konstrukce a jejich zvláštnosti Ing. Václav Vimmr, CSc., (STÚ-K, a. s., ředitel)
 
    Systémová sanace lehkých obvodových plášťů tzv. "Boletických" fasád Ing. Ivo Zeman (Dafe-plast Jihlava s. r. o., Kingspan a. s.)
 
    Vliv návrhu a provedení stavebních detailů energeticky úsporných budov na funkčnost a životnost konstrukcí Dr. Ing. Leoš Červenka, (Termo+holding. a. s.)
 
11:05 11:35 Přestávka  
 
    Biotické napadení povrchů ETICS Ing. Jan Loukotka (Český Caparol s.r.o.)
 
    Nová šance pro stará, architektonicky cenná okna Ing. Marek Polášek, Ph.D (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.)
 
    Aktuální přístupy v oblasti zvýšení kvality realizace budov s téměr nulovou spotřebou energie Ing. Jiří Karásek, Ph.D (SEVEn)
 
   

Vzdělávání dospělých ve stavebnictví v oblasti nZEB

PhDr. Tomáš Majtner (Institut Svazu podnikatelů ve stavebnictví)

 
    Potenciál a financování úspor energie v bytovém fondu Ing. Irena Plocková (CBCSD)
 
12:45   diskuse účastníků a formulování závěrů konference  
 
12:45   oběd  
 

Newsletter


Spolupořadatelé